Lektor i idrott, inriktning fysiologi

Anslag                                                                       

Anslås 2011-11-10

Nedtas 2011-12-01

Dnr 14-71/11 

Tillsättning av Två anställningar; LEKTOR I IDROTT, INRIKTNING FYSIOLOGI

Tf rektor Susanna Stymne Airey har den 10 november 2011, i enlighet med Beredningsgruppen för Anställningsärendens rekommendation, beslutat att anställa

- Kerstin Hamrin på heltid som lektor i idrott inriktning fysiologi fr o m den 14 november 2011 samt

-Mikael Mattsson på heltid som lektor i idrott, inriktning fysiologi fr o m den 15 november 2011.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga det. Eftersom Gymnastik- och idrottshögskolan har anställt två lektorer i idrott, inriktning fysiologi enligt rektorsbeslut av den 2 november 2011, kan överklagan gälla den ena anställningen eller båda.

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor i idrott inriktning fysiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas (ange namn om det gäller den ena anställningen eller ange att överklagan gäller båda anställningarna), vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 1 december 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 10 november 2011

Ann-Charlotte Jensen

Personal- och ekonomiavdelningen

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 600 studenter. 2011 startar GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

Gymnastik- och idrottshögskolan ledigförklarar härmed en anställning som

LEKTOR I IDROTT, INRIKTNING FYSIOLOGI 

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrott, inriktning fysiologi har en huvudsaklig inriktning mot människokroppens funktion och anpassning till fysisk aktivitet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt forskning inom ämnet idrott, inriktning fysiologi. Undervisningen på grundnivå sker på samtliga program men framförallt på Lärarprogrammet, där innehavaren av den aktuella befattningen förväntas ansvara för undervisningen i fysiologi. Till undervisning räknas kursutveckling, kursansvar, kursadministration och handledning på olika nivåer upp till doktorandnivå. I arbetsuppgifterna ingår också att utveckla en samverkan mellan fysiologi och idrottslära. Innehavaren av den aktuella befattningen förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är enligt högskoleförordningen 4 kap 4 § den som har

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning, utveckling och förnyelse inom ämnesområdet idrott, inriktning fysiologi på högskola/universitet.
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet idrott, inriktning fysiologi, enligt ovan nämnda beskrivning. Särskild vikt läggs vid publikationer och citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter samt tilldelning av forskningsmedel sökta i konkurrens.
 • Dokumenterad vetenskaplig verksamhet utöver doktorsavhandling.
 • Djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet fysiologi.
 • Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning
 • ­Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, såväl arbetsliv som andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt.
 • Dokumenterad förmåga att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen.
 • Dokumenterad administrativ skicklighet.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Dokumenterad förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskola/universitet.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Med högsta vikt bedöms pedagogisk skicklighet följt av vetenskaplig skicklighet. Därnäst viktas övriga bedömningsgrunder med lika vikt.

Ansökningsförfarande

Handlingar som skickas i pappersform ska inges i fem likalydande exemplar och material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
 • Lista på referenspersoner.

Beredningsgruppen för anställningsärenden kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, till exempel ledar- och samarbetsförmåga.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av

prefekt Pia Lundquist Wanneberg, tel 08‑402 22 11 samt av

personalchef Ann-Charlotte Jensen, tel 08-402 22 61.

Fackliga företrädare är

Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51,

Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-16 14 57.

Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr. 14-71/11 ska ställas till registrator@gih.se (klicka på länken och räkna talet som presenteras för att få mejladressen).

eller

Registrator,
Box 5626,
114 86 Stockholm

och vara inkommen till GIH senast den 15 mars 2011.