Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära med särskilt fokus hälsodidaktik (100%)

ANSLAG

Anslås 2018-06-28
Nedtas 2018-07-20
Dnr GIH 2018/204

Angående anställning som vikarierande högskoleadjunkt.

Rektor har den 27 juni 2018 beslutat att anställa Rasmus Karlander som Högskoleadjunkt från och med 2018-08-15.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 19 juli 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 28 juni 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära med särskilt fokus hälsodidaktik (100%)

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker vilka belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Här finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Den aktuella tjänsten har en inriktning mot skolämnet idrott och hälsas ämnesdidaktik med betoning på hälsodidaktik. Här avses integrering av teori och praktik avseende planering, utformning och utvärdering av undervisning i hälsa i vid bemärkelse och livsstilsrelaterade frågor. Inom den aktuella tjänsten ingår även ämnesdidaktisk undervisning inom området Idrottslära. Idrottsläran utgår från ett brett perspektiv på idrott, rörelse och fysisk aktivitet med fokus på såväl det praktiska utövandet som didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva praktiknära idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom idrotts- och hälsodidaktik, och här särskilt mot hälsodidaktik.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom hälsodidaktik med inriktning mot skolan samt viss undervisning inom något av idrottslärans kunskapsområden (rörelse och dans, friluftsliv, gymnastik/friidrott alternativt boll i lekar och spel).

Därtill kommer undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) att ingå. Handledning på grund och avancerad nivå kan också ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har

 • avlagt magisterexamen
 • avlagt lärarexamen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt varit verksam som lärare i grund- och/eller gymnasieskola i minst tre år.

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen. Se vidare GIH:s medarbetar- och ledarskapspolicy.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid djupa ämneskunskaper samt dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning,
 • mycket stor vikt läggs vid en bred och djup ämnesdidaktisk kompetens med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning,
 • stor vikt läggs vid forsknings- och utvecklingsverksamhet med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning,
 • stor vikt läggs vid förmåga att ensam och tillsammans med andra strukturera arbetsinnehåll och ansvarsområden,
 • stor vikt läggs vid förmåga att arbeta självständigt och hålla ett långsiktigt engagemang
 • stor vikt läggs vid förmåga att driva och slutföra arbetsuppgifter,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidare anställning motsvarande 100 %, med planerat startdatum den 13/8 2018 eller efter överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall 08-120 538 36 och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68
Fackliga företrädare: Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över eventuella publikationer. Dessa publikationer ska medsändas ansökan (högst tio).
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om att bli befordrad till lektor.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/204 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 15 maj 2018.