Kvalificerad projektassistent

ANSLAG

Anslås 2019-01-22
Nedtas 2019-02-13
Dnr GIH 2018/574

Angående anställning som kvalificerad projektassistent

Prefekt har den 26 juni 2018 beslutat att anställa Daniel Väisänen som kvalificerad projektassistent under perioden 1 februari 2019 – 31 maj 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 12 februari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 22 januari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.