Instruktör, tränarskap fotboll (15%)

ANSLAG

Anslås 2018-12-21
Nedtas 2018-01-12
Dnr GIH 2018/557

Angående anställning som Instruktör, tränarskap fotboll (15%)

Prefekt har den 21 december 2018 beslutat att anställa Nils-Erik Björk som Instruktör, tränarskap fotboll under perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av instruktör vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 12 januari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 21 december 2018

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.