IT-Chef för avdelningen kommunilation, IT och fastighet

ANSLAG

Anslås 2019-02-05
Nedtas 2019-02-27
Dnr GIH 2018/467

Angående anställning som IT chef för avdelningen Kommunikation IT och fastighet (100%)

Förvaltningschefen Björn Sandahl har den 4 februari 2019 beslutat att anställa Sebastian Zander som IT-chef.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av IT-chef vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 26 februari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 5 februari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.