IT- Tekniker med inriktning mot support (100%)

ANSLAG

Anslås 2018-12-21
Nedtas 2019-01-12
Dnr GIH 2018/505

ANGÅENDE TILLSÄTTNING AV IT-TEKNIKER MED INRIKTNING MOT SUPPORT (100%)

Rektor har den 18 december 2018 beslutat att anställa Mikko Keränen som It-tekniker fr.o.m. 1 januari 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om tillsättning av prefekt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 11 januari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 21 december 2018

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen