Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

ANSLAG

Anslås 2017-07-07
Nedtas 2017-07-31
Dnr GIH 2017/115

Angående anställning som högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap (100 %)

Rektor Karin Larsén har den 7 juli 2017 beslutat att anställa Paul Sjöblom som högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap (100 %) fr.o.m. 7 augusti 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 7 juli 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap (100 %)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH är forskningen organiserad i tre övergripande inriktningar: Prestation och träning, Fysisk aktivitet och hälsa samt Kultur och lärande.

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap har ett huvudsakligt fokus mot utbildnings-vetenskapliga, inklusive pedagogiska och didaktiska, frågor. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar skolans uppdrag och lärandets villkor samt, för läraryrket, centrala kunskapsområden såsom exempelvis läroplansteori, betyg och bedömning, special-pedagogiska frågeställningar och inkluderande undervisning.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom ämnet idrottsvetenskap, med en inriktning mot utbildningsvetenskap.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning, såsom undervisning och forskning, verksamhetsförlagd utbildning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen äger främst rum inom ämneslärarprogrammet, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom utbildningsvetenskap, alternativt idrottsvetenskap eller motsvarande område
 • avlagt lärarexamen
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildningsvetenskap och/eller idrottsvetenskap med inriktning mot skolans uppdrag och lärandets villkor,
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom anställningens inriktning mot skolans uppdrag och lärandets villkor samt för läraryrket, centrala kunskapsområden,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning i lärarutbildning med inriktning mot utbildnings- och/eller idrottsvetenskap
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med skolan som utbildningsområde och det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor, och att fungera väl i arbetslag,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar
 • vikt läggs vid erfarenhet av undervisning och forskni inom idrottsvetenskap
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidare anställning motsvarande 100 %, med tillsättning så snart som möjligt. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan.
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/115 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 23/4-2017.