Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning psykologi

ANSLAG

Anslås 2017-07-07
Nedtas 2017-07-31
Dnr GIH 2017/116

Angående anställning som högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning psykologi (100 %)

Rektor Karin Larsén har den 7 juli 2017 beslutat att anställa Erik Lundkvist som högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning psykologi (100 %) fr.o.m. 14 augusti 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 7 juli 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, söker

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning psykologi (100 %)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH är forskningen organiserad i tre övergripande inriktningar: Prestation och träning, Fysisk aktivitet och hälsa samt Kultur och lärande.

Anställningen lektorat i Idrottsvetenskap inriktning psykologi har ett huvudsakligt fokus mot psykologiskt orienterade frågor inom områden som metoder för beteendeförändring, motivation samt organisation och ledarskap. Undervisningen med dess forskningsanknytning är relaterad till exempelvis arbets- och skolmiljö, psykisk hälsa, motivation, prestation, gruppdynamik och kommunikation samt organisation och ledarskap. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom ämnet Idrottsvetenskap, med en inriktning mot psykologiska frågeställningar.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom ämnet idrottsvetenskap, med en inriktning mot psykologi.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning, såsom undervisning och forskning, verksamhetsförlagd utbildning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildning kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grund nivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationellt och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen kan äga rum inom samtliga program, fristående kurser och uppdragsutbildning på GIH. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom psykologi alternativt idrottsvetenskap eller motsvarande område
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet med inriktning mot metoder för beteendeförändringar, miljöer inom arbetsliv och skola och hälsa samt organisation och ledarskap.
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning med inriktning mot psykologi och metoder för beteendeförändringar, organisation och ledarskap, samt arbetsmiljö och hälsa.
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning samt förmåga att bidra till förnyelse och utveckling inom arbete och hälsa med inriktning mot sektorer såsom hälsopromotion i det omgivande samhället
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt.
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor, fungera väl i arbetslag, förmåga till långsiktigt engagemang samt till att ta eget ansvar
 • vikt läggs vid erfarenhet av undervisning och forskning inom idrottsvetenskap
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgift­er som ingår i anställningen
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga till att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidare anställning motsvarande 100 %, med tillsättning så snart som möjligt. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan.
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/116 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 23/4- 2017.