Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning ledarskap

ANSLAG

Anslås 2017-06-13
Nedtas 2017-07-05
Dnr GIH 2016/606

Rektor Karin Larsén har den 13 juni 2017 beslutat att anställa Matthis Kempe Bergman som Lektor i ledarskap Fr.o.m.14 augusti 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 4 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 13 juli 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning ledarskap (100 %)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom dessa fält och där finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap, inriktning ledarskap har ett huvudsakligt fokus mot sociologiska och/eller utbildningsvetenskapliga frågor. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar ledarskap inom olika områden och på olika nivåer. Den behandlar idrottens roll i samhället, ledarskap och organisation inom idrottsrörelsen med betoning på den administrativa nivån liksom även teorier och metoder inom ledarskap och lärande.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom ämnet idrottsvetenskap, med en inriktning mot ledarskap i bred bemärkelse.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning på forskarutbildning kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grund- och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationellt och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom idrott, med inriktning mot ledarskap och organisation.
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom idrott med inriktning mot ledarskap, organisation och lärande inom idrottsrörelsen.
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning inom idrottsvetenskap med inriktning ledarskap och organisation, exempelvis riktat mot sektorer såsom organiserad idrott, skol- och hälsosektorn.
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor, och att fungera väl i arbetslag,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • meriterande är dokumenterad förmåga av kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidare anställning motsvarande 100 %, med tillsättning så snart som möjligt.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/606 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 13/12 2016.