Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning forskningsmetodik (50 %)

ANSLAG

Anslås 2017-07-07
Nedtas 2017-07-31
Dnr GIH 2017/65

Angående anställning som högskolelektor i idrottsvetenskap (50 %)

Rektor Karin Larsén har den 7 juli 2017 beslutat att anställa Gunilla Björklund som högskolelektor i idrottsvetenskap (50 %) fr.o.m. 1 januari 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 7 juli 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, söker

Högskolelektor i idrottsvetenskap (50 %)

För närvarande med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv.

Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Forskningen är organiserad i tre övergripande inriktningar: Prestation och träning, Fysisk aktivitet och hälsa samt Kultur och lärande. På lärosätet finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap, inriktning forskningsmetodik har huvudsakligt fokus mot forskningsdesign, statistik och statistiska analyser. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar metodologiska frågeställningar inom idrottsvetenskapliga områden, såväl inom humaniora, samhällsvetenskap som naturkunskap. Anställningen kan komma att innehålla ett övergripande ansvar för forskningsmetodik på grund- och avancerad respektive forskarutbildningsnivå.

Exempel på områden för undervisning på samtliga nivåer är grundläggande forskningsmetodik, studiedesign, datainsamlingsmetodik, dataanalys, parametriska och icke-parametriska test, analys av interventioner, analys registerdata.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom Idrottsvetenskap, inriktning statistik och statistiska analyser.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat såsom undervisning, forskning, handledning på grund nivå och avancerad nivå samt kursutveckling kursadministration och förtroendeuppdrag. Handledning av forskarstuderande och undervisning på forskarutbildning kan också förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom forskningsmetodologiska frågor,
 • mycket stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom forskningsdesign, kvantitativ metodik och statistiska analyser,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning inom kvantitativ metodik och statistiska analyser,
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar,
 • vikt läggs vid erfarenhet av rådgivning inom val av statistiska analyser utifrån olika idrottsvetenskapliga frågeställningar samt erfarenhet från experimentella och kartläggande studier, inklusive epidemiologiska interventioner,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid förmåga att informera om forskning,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 50 % med en initial 6 månaders provanställning. Tillsättning så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Eva Andersson tel. 073-946 00 34 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802 samt Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, eventuella vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska högst 10 skrifter åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan,
 • förslag på minst två referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/65 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 4 april 2017