Högskoleadjunkt, inriktning idrottslära och friluftsliv.

ANSLAG

Anslås 2019-07-09
Nedtas 2019-07-31
Dnr GIH 2019/138

Angåendeanställning som Högskoleadjunkt, inriktning idrottslära och friluftsliv (100%)

Rektor har den 9 juli 2019 beslutat att anställa Mariene Bigren som högskoleadjunkt fr.o.m. 6 september 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av högskoleadjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 9 juli 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.