Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning tillämpat ledarskap (65 %)

ANSLAG

Anslås 2017-06-13
Nedtas 2017-07-05
Dnr GIH 2017/66

Angående anställningen som adjunkt i idrottsvetenskap inriktning tillämpat ledarskap

Rektor Karin Larsén har den 13 juni 2017 beslutat att anställa Janne Ferner som Adjunkt i tillämpat ledarskap Fr.o.m.1 juli 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 4 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 13 juli 2017

 

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, söker

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning tillämpat ledarskap (65 %)

för närvarande med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH är forskningen organiserad i tre övergripande inriktningar: Prestation och träning, Fysisk aktivitet och hälsa samt Kultur och lärande.

Anställningen som adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning tillämpat ledarskap har ett huvudsakligt fokus mot ledarskaps- och organisationsfrågor inom idrott och idrottsutveckling. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar relationen ledarskap och tillämpning på olika nivåer och inom olika idrotter samt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Innehavaren av anställningen förväntas vara delaktig i forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnet idrottsvetenskap, med inriktning mot ledarskapsfrågor inom idrottsliga praktiker.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med en adjunktstjänst, såsom undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbete, handledning av självständigt arbete på grund nivå. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grund- och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma. Exempel på arbetsuppgifter som ingår är undervisning på grundläggande nivå inom organisationslära och ledarskap i samband med förändringsprocesser samt undervisning i ledarskap inom idrottsrörelsen.

Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt magisterexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning inom tillämpat ledarskap och förändringsprocesser, organisation inom idrottsrörelsen,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning inom ledarskap, organisation och förändringsprocesser relaterade till ledarskap inom idrottsrörelsen,
 • stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper gällande praktisk erfarenhet av ledarskap från organiserad idrott,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och med företrädare för det idrottsvetenskapliga forskningsfältet både nationellt och internationellt,
 • stor vikt läggs vid medverkan i projekt med inriktning mot forsknings- och utvecklingsarbete relaterat till ledarskap, organisation och tillämpning,
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga av kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 65 % av heltid med en initial 6 månaders provanställning. Tillsättning så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Eva Andersson tel. 073-946 00 34 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802 samt Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, eventuella vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över FoU- samt pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/66 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 10 maj 2017 (förlängd ansökningstid).