Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap inriktning styrketräning (65%)

ANSLAG

Anslås 2019-01-07
Nedtas 2019-01-30
Dnr GIH 2018/613

Angående anställning Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap inriktning styrketräning (65 %)

Prefekt Suzanne Lundvall har den 7 januari 2019 beslutat att anställa Christoffer Kullander som vikarierande högskoleadjunkt under perioden 18 januari 2019 t.o.m. 17 april 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av vikarierande högskoleadjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 29 januari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 7 januari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.