Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt rörelse och dans (100 %)

ANSLAG

Anslås 2019-07-04
Nedtas 2019-07-26
Dnr GIH 2019/248

Angående anställning som högskoleadjunkt i idrottsvetenskap,
inriktning idrottslära, särskilt rörelse och dans (100 %).

Prefekt har den 4 juli 2019 beslutat att anställa Sanna Magnusson som högskoleadjunkt under perioden 1 augusti 2019 – 31 januari 2020.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 juli, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 4 juli 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.