Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt bollspel och bollekar.

ANSLAG

Anslås 2019-07-09
Nedtas 2019-07-31
Dnr GIH 2019/140

Angående anställning som Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt bollspel och bollekar (100%)

Rektor har den 9 juli 2019 beslutat att anställa Sanne Sejlert som högskoleadjunkt fr.o.m. 27 augusti 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av högskoleadjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 9 juli 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.