Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning humanbiologi, näringslära & prestation (50%)

Avbrytande av anställningsförfarande av högskoleadjunkt i idrottsvetenskap GIH 2017/487.

Prefekt beslutar att avbryta utlysningen av tjänsten som högskoleadjunkt dnr GIH 2017/487.

Prefekt Suzanne Lundvall fattar beslutet efter föredragning av HR-administratör Susanne Löthman.

Suzanne Lundvall
Prefekt

Susanne Löthman
HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning humanbiologi, näringslära & prestation (50 %)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot prestation och träning. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt lägst magisterexamen, masterexamen eller doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område samt visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom idrott med inriktning mot humanbiologi med didaktisk inriktning, näringslära för prestationsutveckling samt forskningsmetodik på högskola/universitet
 • stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom idrott, med humanbiologisk inriktning mot näringslära inom prestation och träning.
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning samt förmåga att bidra till förnyelse och utveckling inom idrottsvetenskap
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor, fungera väl i arbetslag, förmåga till långsiktigt engagemang samt till att ta eget ansvar
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgift­er som ingår i anställningen
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga av kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning under sex månader motsvarande 50 % av heltid med start den 1 Jan 2018 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 Juni 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Hans Rosdahl tel. 0707608730 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i Word- eller PDF-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer,
 • sökanden ska bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/487 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till senast den 30 november 2017.