Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (50 %)

ANSLAG

Anslås 2018-09-03
Nedtas 2018-09-25
Dnr GIH 2018/318

Angående anställning som högskoleadjunkt i idrottsvetenskap,
inriktning fysisk aktivitet och hälsa (50 %).

Prefekt har den 31 augusti 2018 beslutat att anställa Mikael Derakhti som högskoleadjunkt under perioden 15 augusti 2018 – 14 februari 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 24 september 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 3 september 2018

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

 

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (50 %)

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom dessa fält och där finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Anställningen som adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa har ett huvudsakligt fokus mot fysisk aktivitet och hälsa. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar relationen ledarskap och tillämpning på olika nivåer och inom olika idrotter samt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med en adjunktstjänst, såsom undervisning samt visst forsknings- och utvecklingsarbete, handledning av självständigt arbete på grundnivå. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grund- och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen äger rum framför allt på hälsopedagogprogrammet, men kan även innefatta andra utbildningsprogram och fristående kurser samt uppdragsutbildningar.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår är undervisning på grundläggande nivå inom olika moment: om ledarskap i projekt gällande fysisk aktivitet och hälsa, organisation av PM inför start av studenternas examensarbeten, olika fysiologiska tester i hälsoprojekt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt masterexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område
 • avlagt hälsopedagogexamen eller genomgått kurser i folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet 90 hp.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av de relevanta ämnesområdena för anställningens inriktning. Här ingår dokumenterad pedagogisk skicklighet med erfarenhet av undervisning/mätning av fysiologiska tester (kondition och styrka), tillämpat ledarskap i hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet.
 • Mycket stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete med folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet, inklusive projekt-/delprojektledning.
 • Stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning motsvarande 50 % av heltid under 6 månader. Tillträde den 15 augusti 2018 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Eva Andersson tel. 073-946 00 34 eller prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • Sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, eventuella vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse om erfarenhet av olika fysiologiska tester och annan verksamhet.
 • Förslag på minst två referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/318 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 13/7 2018