Handläggare

Anslag

Anslås 2017-10-19
Nedtas 2017-11-10
Dnr GIH 2017/238

Angående anställning som handläggare 

Avdelningschef Katarina Offnegårdh har den 17 oktober 2017 beslutat att anställa Eva Clausen, som handläggare under perioden
2017-12-11-2018-06-11

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av handläggare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 9 november 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 19 oktober 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Handläggare (100 %)

med placering vid Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Gymnastik- och idrottshögskolan är ett lärosäte i det lilla formatet, med en förvaltningsorganisation som består av ett trettiotal medarbetare. Förvaltningen bistår hela organisationen med administrativt stöd, och medarbetarna har ofta ansvar för flera verksamhetsdelar. Utbildnings- och forskningsavdelningen som är en del av förvaltningen består av åtta personer. Vi arbetar bland annat med antagning, examen, studie- och karriärvägledning, studentutbyte, forskningsstöd och stöd till studenter, nämnder och institutionen.

Arbetsuppgifter 

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:

  • Löpande handläggning av uppgifter vid Utbildnings- och forskningsavdelningen,
  • Handläggning av ärenden på uppdrag av GIH:s nämnder för utbildning respektive forskning och forskarutbildning,
  • Fungera som stöd under arbetet med att införa LADOK 3,
  • Övriga uppgifter inom ramen för avdelningens ansvarsområde.

Bedömningsgrunder

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn, gärna på annan högskola eller universitet,
  • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga,
  • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är strukturerad, initiativrik och har en god pedagogisk förmåga att förklara och hjälpa till med praktisk tillämpning av gällande rutiner,
  • Stor vikt läggs vid att ha arbetat i studieadministrativa system, särskilt studiedokumentationssystemet, LADOK.
  • Stor vikt läggs vid högskoleutbildning.

Varaktighet/Arbetstid

Allmän visstidsanställning i 6 månader och med tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast den 20 augusti 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av tf. avdelningschef Bengt Larsson,

08-120 53 825.

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 201/238 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 13 juli 2017.