HR-chef (100%)

ANSLAG

Anslås 2019-03-08
Nedtas 2019-03-30
Dnr GIH 2018/506

Angående anställning som HR-chef (100%)

Förvaltningschefen Björn Sandahl har den 8 mars 2019 beslutat att anställa Marielle Andrésen som HR-chef.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av HR-chef vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 29 mars 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 8 mars 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen