Gästlärare vid behov (intermittent)

ANSLAG

Anslås 2019-01-17
Nedtas 2019-02-08
Dnr GIH 2018/566

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM GÄSTLÄRARE VID BEHOV (INTERMITTENT)

Prorektorn Håkan Larsson har den 15 januari 2019 beslutat att anställa Karin Söderlund som gästlärare från och med 2019-02-01 till och med 2020-02-01.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av gästlärare vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 7 februari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 17 januari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.