GIH utlyser doktorandtjänst

ANSLAG

Anslås 2018-04-24
Nedtas 2018-05-16
Dnr GIH 2018/56

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND

Rektor Karin Larsén har den 24 april 2018 beslutat att anställa Johanna Liljedahl som doktorand.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av doktorand vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 15 maj 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 24 april 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

GIH utlyser doktorandtjänst

Gymnastik- och idrottshögskolan utlyser härmed anställning som doktorand i ämnet idrottsvetenskap inom området:

  •  Utveckling av evidensbaserat klassificeringssystem inom Para-cykling.

GIH har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor inom ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre inriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt prestation och träning.

Projektbeskrivning

GIH utlyser en doktorandtjänst med delfinansiering från Internationella Cykelförbundet (UCI) inom området evidensbaserad klassificering inom para-cykling.

En stor utmaning inom para-idrotten är att idrottare med minsta funktionsvariation ofta vinner, vilket gör att tävlingarna blir förutsägbara och orättvisa. För att undvika detta ska en idrottsspecifik bedömning av funktionsvariationen genomföras, en så kallad klassificering, och utifrån den bedömningen kategoriseras idrottaren till en specifik ”sport class”.

Internationella Paralympiska Kommittén (IPC) har därför utformat tydliga riktlinjer där varje idrott måste utveckla och använda ett idrottsspecifikt evidensbaserat klassificeringssystem som innehåller regler för vilka idrottare som kan tävla inom idrotten och hur kategoriseringen till respektive ”sport class” ska genomföras. Inom para-cykling är nu behovet stort att utveckla ett evidensbaserat klassificeringssystem genom multi-disciplinär forskning och utveckling.

Doktoranden kommer arbeta med flera forskningsfrågor kring klassificeringen av para-cyklister (t.ex. betydelse av nedsatt muskelstyrka och/eller koordination för prestation och relationen mellan teknisk bedömning och prestation inom para-cykling). Genom ett nära samarbete med UCI och internationella klassificerare inom para-cykling kommer resultaten från detta doktorandprojekt ligga till grund för utvecklingen av ett evidensbaserat klassificeringssystem inom para-cykling. Forskningen görs inom ett konsortium med VU Universitet i Amsterdam, Nederländerna, Gröningen Universitet i Nederländerna och internationella klassificerare från UCI.  

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

  • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Behörigheten ska vara uppfylld innan antagning till forskarutbildning.

Antagning och anställning

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper inom biomekanik, särskilt med inriktning mot para-idrott, förmåga att organisera, planera och självständigt driva sitt arbete framåt, förmåga till analytiskt, problemlösande och kreativt tänkande, samarbetsförmåga, samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och/eller engelska.

För denna tjänst fästs även vikt vid erfarenhet av medicinsk diagnostisk bedömning och genomförande av tester på atleter eller motsvarande, samt kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i en interdisciplinär grupp. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. 

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar:

  • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
  • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats),
  • Ansökningsblankett Ansökan till utbildning på forskarnivå,
  • CV och kortfattad skriftlig motivering av ansökan, med särskild vikt på aspekter relaterade till projektbeskrivningen.
  • Förslag på minst två referenser.

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna dig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i Högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser GIH exempelvis gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisnings­erfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt Högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Toni Arndt (ordf forsknings- och forskarutbildningsnämnden) 08-120 537 39

Anna Ekenberg (SACO-S) 08-120 538 02

Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr: GIH 2018/56 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast 28 februari 2018 Ansökan ska vara i form av en pdf-fil. Glöm inte att följa instruktionerna för ansökan och vidimera samtliga handlingar.