GIH utlyser doktorandtjänst

  

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

GIH utlyser doktorandtjänst

Gymnastik- och idrottshögskolan utlyser härmed anställning som doktorand i ämnet idrottsvetenskap inom området:

  • Tidig specialisering och hälsosamt engagemang i estetisk idrott och dans: Med fokus på perfektionism, motivation och föräldraengagemang.

Beskrivning av området:

GIH har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor i ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre inriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt prestation och träning.

Tidig specialisering är kontroversiellt, men inom kvinnodominerade estetiska aktiviteter såsom gymnastik och dans är det praktiskt taget norm. I detta projekt är syftet att belysa om (och i så fall, hur) tidig specialisering inom estetiska aktiviteter är relaterat till hälsosamt engagemang: ett paraplybegrepp som inbegriper perfektionism, motivation och föräldraengagemang. Andra aspekter (t.ex. välbefinnande, avhoppsintentioner) kan också bli relevanta, beroende på den sökandes intressen.

Det föreslås att doktorandprojektet ska innefatta 3-4 studier och blandade metoder inklusive kvantitativa (t.ex. enkätbaserade studier av variablerna ovan) och kvalitativa (t.ex. djupintervjuer om upplevelser av tidig specialisering). Till sist föreslås en intervention med föräldrar, med syfte att optimera föräldrastöd och därmed, indirekt, stödja hälsosamt engagemang hos unga aktiva inom estetiska idrotter och/eller dans.

För vidare frågor om området kontakta handledare Sanna Nordin-Bates

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

  • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar:

  • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten,
  • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats),
  • Ansökningsblankett Ansökan till utbildning på forskarnivå,
  • Kortfattad beskrivning (max 7000 tecken inkl blanksteg) av den sökandes intressen, erfarenheter och förslag inom området. Det är önskvärt att den sökande beskriver ett möjligt upplägg av 3-4 studier (kort bakgrund samt metodik), samt om denne särskilt önskar lyfta fram vissa variabler, lägga till någon variabel, eller dylikt. Vetenskapliga referenser (artiklar) bör användas för att motivera önskemål och val.
  • CV med minst två referenser.

Läs mer om ansökan till utbildningen 

Antagning och anställning

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Vid antagningen sker urval bland de sökande som uppfyller förkunskapskraven på grundval av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning och kvalitet på uppsatsen på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats) samt den kortfattade forskningsplanen som ska bifogas till ansökan.

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser GIH exempelvis gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Toni Arndt (ordförande forsknings- och forskarutbildningsnämnden) 08-120 537 39

Anna Ekenberg (SACO-S) 08-120 538 02

Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr: GIH 2017/456 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast 31 december 2017. Ansökan ska vara i form av en pdf-fil. Glöm inte att följa instruktionerna för ansökan och vidimera samtliga handlingar.