Forskarassistent idrottsvetenskap, inriktning metabol stress i muskulatur vid styrketräning (50 %)

ANSLAG

Anslås 2017-04-07
Nedtas 2017-05-02
Dnr GIH 2017/84

Angående anställning som foskarassistent i drottsvetenskap, inriktning metabol stress i muskulatur vid styrketräning (50 %)

Rektor Karin Larsén har den 7 april 2017 beslutat att anställa Marcus Moberg som forskarassistent under perioden 7 april 2017 t.o.m. 4 april 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 28 april 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 7 april 2017

Susanne Löthman
Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.

 


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

 

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Forskarassistent idrottsvetenskap, inriktning metabol stress i muskulatur vid styrketräning (50 %)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, enheten prestation och träning

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap och forskningen vid GIH är organisatoriskt indelad i huvudinriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, prestation och träning och kultur och lärande.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar forskning om betydelsen av metabol stress och bildning av laktat i muskulatur vid anpassning till styrketräning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område. Anställningen kräver egen extern finansiering.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom forskning som undersöker vilken betydelse muskulär metabol stress och specifikt laktat har för den akuta responsen som styr anpassningen till styrketräning,
  • mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att utföra analyser av mTORC1, MAPK och AMPK signalering via Western-blot, kinasaktivitetsmätning med radioaktiva isotoper och proteininteraktioner samt analyser av genuttryck (bl.a. PGC-1α, HIF-1, VEGF), mitokondriell respiration, metaboliter i plasma och muskel samt mätning av muskelproteinsyntes med stabila isotoper,
  • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor, fungera väl i arbetslag, förmåga till långsiktigt engagemang samt till att ta eget ansvar,
  • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgift­er som ingår i anställningen,
  • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen motsvarande 50 % är tidsbegränsad till två år, med tillsättning så snart som möjligt, enligt överenskommelse. För att komma ifråga för denna tjänst krävs det att den sökande har egen finansiering med externa medel.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Hans Rosdahl tel. 0707608730 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en kortfattad sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
  • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
  • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer,
  • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/84 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 14 mars 2017.