Forskarassistent i psykologi till forskningsprojekt (50 %)

ANSLAG

Anslås 2016-09-06

Nedtas 2016-09-27

Dnr GIH 2016/372

ANGÅENDE ANSTÄLLNINGEN SOM FORSKARASSISTENT I PSYKOLOGI (GIH 2016/372).

Rektor Karin Larsén har den 6 september 2016 beslutat att anställa Anne Richter som Forskarassistent i psykologi (50 %) fr.o.m. den 7 september 2016 t.o.m. 6 september 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 28 september 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 6 september 2016

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker 

Forskarassistent i psykologi till forskningsprojektet "Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner" (50 %)

med placering vid enheten för Fysisk aktivitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning

GIH har erhållit ett stort anslag för att studera fysisk aktivitet och psykisk hälsa samt kognitiv förmåga. Detta fyraåriga projekt syftar till att öka förståelsen av den relativa betydelsen av stillasittande och träningsbeteende för hälsosamma hjärnfunktioner.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning i projektet "Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner". Forskarhandledning kan ingå. Undervisning kan äga rum inom GIH:s utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom projektets område, särskilt arbets- och organisationspsykologi och psykisk hälsa samt mycket goda kunskaper i avancerad statistik
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra stora enkätdatainsamlingar
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av projektledning
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av interventionsstudier
 • Stor vikt läggs vid vana vid att använda strukturekvationsmodellering och multilevel modelling
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen; personen ska ha god samarbetsförmåga, vara noggrann, ha god analytisk förmåga, samt god förmåga att organisera och planera
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt
 • Vikt läggs vid erfarenheter av att presentera forskning på internationella konferenser
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 50 % av heltid under 2 + 2 år med start den 1 september 2016 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802, Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Maria Ekblom, tel. 08-120 537 40

Victoria Blom, tel. 070-721 30 29

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer
 • åberopade publikationer (högst 10)

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/372 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 22 augusti 2016.