Ekonomiadministratör (100%)

ANSLAG

Anslås 2019-03-13
Nedtas 2019-04-03
Dnr GIH 2019/43

Angående anställning som Ekonomiadministratör (100%)

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 12 mars 2019 beslutat att anställa Maja Laine på en allmän visstidsanställning som ekonomiadministratör från och med 2019-06-01 till och med 2019-09-14.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av ekonomiadministratör vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 2 april 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 13 mars 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.