Doktorand i idrottsvetenskap

ANSLAG

Anslås: 31 maj
Nedtas: 22 juni
Dnr Ö 2015/508

Tillsättning av Doktorand

Rektor Karin Larsén har beslutat att anställa Cecilia Åkesdotter som doktorand på heltid (100 %) fr.o.m. den 1 september 2016 tillsvidare, dock längst t.o.m. den 31 augusti 2017.

Beslutet går inte att överklaga.
 

Stockholm den 31 maj 2016

Susanne Löthman

Personaladministratör

ANSLAG

Anslås: 1 april
Nedtas: 23 april
Dnr Ö 2015/508

Tillsättning av Doktorand

Rektor Karin Larsén har beslutat att anställa Daniel Roe som doktorand på heltid (100 %) fr.o.m. den 1 april 2016 tillsvidare, dock längst t.o.m. den 31 mars 2017.

Beslutet går inte att överklaga.
 

Stockholm den 1 april 2016

Susanne Löthman

Personaladministratör

ANSLAG

Anslås: 1 april
Nedtas: 23 april
Dnr Ö 2015/508

Tillsättning av Doktorand

Rektor Karin Larsén har beslutat att anställa Johanna Rosén som doktorand på heltid (100 %) fr.o.m. den 25 mars 2016 tillsvidare, dock längst t.o.m. den 24 mars 2017.

Beslutet går inte att överklaga.
 

Stockholm den 1 april 2016

Susanne Löthman

Personaladministratör


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, världens äldsta idrottshögskola firade under 2013, 200 år i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har 140 anställda och på högskolan går cirka 1000 studenter.

GIH utlyser tre doktorandtjänster

Gymnastik- och idrottshögskolan utlyser härmed tre anställningar som doktorand i ämnet idrottsvetenskap, inom någon av inriktningarna enligt beskrivningen nedan.

Utmärkande för GIH:s forskning är att den framför allt utgår från den friska människans möjligheter att stärka sina förutsättningar att vara frisk och uppleva hälsa och välbefinnande. Det finns flera vetenskapliga discipliner representerade vid högskolan. I relation till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är verksamheten organiserad i de tre inriktningarna:

  • fysisk aktivitet och hälsa,
  • kultur och lärande,
  • prestation och träning,

Fysisk aktivitet och hälsa är en forskningsinriktning som behandlar hur fysisk aktivitet respektive fysisk inaktivitet och stillasittande samt miljöfaktorer och nutrition, påverkar fysisk och mental hälsa, fysisk prestations- och funktionsförmåga samt livskvalitet på kort och lång sikt.

Kultur och lärande är en forskningsinriktning, som syftar till att utveckla kunskap om idrott som kulturfenomen och dess roll i skola och samhälle. Detta berör idrottskulturens och kroppsövningsämnets uppbyggnad och historia samt under vilka villkor och förutsättningar som människor deltar i och utövar idrott i bred bemärkelse.

Prestation och träning är en forskningsinriktning som handlar om att förbättra individens prestationsförmåga. Forskningsinriktningen omfattar inte bara tävlingsidrott utan forskning på olika prestationsnivåer, inklusive effekter av träning vid olika funktionsnedsättningar och i olika åldrar.

Läs mer om de tre forskningsinriktningarna.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

  • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen

Ansökan

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå vid GIH ska innehålla personuppgifter, angivelse av vilken examen ansökan gäller, uppgifter om tilltänkt handledare och dokument som styrker behörigheten samt en preliminär individuell studieplan där en preliminär forskningsplan (1-2 sidor) ingår som beskriver det tilltänkta forskningsområdet samt hur man avser att genomföra forskningen inom detta område. Läs mer om ansökan till forskarutbildning.

Antagning

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bedömningsgrunder

Till ansökan ska biläggas examensbevis och Ladok-utdrag (motsvarande) som styrker grundläggande behörighet. Den sökande ska också bifoga dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, särskilt kursinnehåll för de 60 hp på avancerad nivå, inklusive en kopia av det däri ingående självständiga arbetet (motsvarande) samt övriga meriter som den sökande vill åberopa. Ansökan om tillgodoräkning ska bifogas ansökan. Glöm inte att vidimera handlingarna.

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år heltid enligt högskoleförordningens 5 kap 7§.

Lön

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Toni Arndt (ordf forsknings- och forskarutbildningsnämnden) 08-120 537 39
  • Camilla Norrbin (studierektor) 08-120 537 14
  • Anna Ekenberg (SACO-S) 08-120 538 02
  • Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr: Ö 2015/508 ska ställas till registrator@gih.se (klicka på länken och räkna talet som presenteras för att få mejladressen) eller skickas till Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 15 november 2015. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.