Doktorand

ANSLAG

Anslås 2019-06-05
Nedtas 2019-06-27
Dnr GIH 2019/91

Angående anställning som doktorand

Rektor Per Nilsson har den 23 maj 2019 beslutat att anställa Daniel Väisänen som doktorand.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av doktorand vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

 

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

 

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 26 juni 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

 

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 5 juni 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

 

Delges de sökande via GIH:s hemsida.