Doktorand i idrottsvetenskap med inriktning mot hälsopromotion

ANSLAG

Den 13 mars 2013

Dnr 14-574/12

Tillsättning av anställning av doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Rektor har beslutat att ge Amanda Ek anställning som doktorand i idrottsvetenskap fr.o.m. den 1 oktober 2013, tillsvidare, dock längst t.o.m. den 30 september 2014 på heltid enligt HF 5 kap. 7 §.

Beslut om anställning av doktorand kan inte överklagas. (HF 12 kap 2.1 §). 

På GIH:s vägnar

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalhandläggare

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter.  GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap startade 2011, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum

GIH har utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap och utlyser härmed en doktorandtjänst med en varaktighet om längst fyra år heltid.

Vid GIH finns flera vetenskapliga discipliner representerade. I relation till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är verksamheten organiserad i de tre inriktningarna:

  • fysisk aktivitet och hälsa
  • kultur och lärande
  • prestation och träning

Läs mer om de tre forskningsinriktningarna.

GIH utlyser härmed en doktorandtjänst inom ämnesområdet idrottsvetenskap med inriktning mot hälsopromotion med särskilt fokus på fysisk aktivitet på recept. Doktorandtjänsten hör organisatoriskt till inriktningen fysisk aktivitet och hälsa.

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

  • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen

Ansökningsförfarande

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå vid GIH ska innehålla personuppgifter, angivelse av vilken examen ansökan gäller, uppgifter om handledare och finansiering samt en individuell studieplan där en preliminär forskningsplan (1-2 sidor) ingår som beskriver det tilltänkta forskningsområdet samt hur man avser att genomföra forskningen inom detta område.

Till ansökan ska biläggas examensbevis och Ladok-utdrag (motsvarande) som styrker grundläggande behörighet. Den sökande ska också bifoga dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, särskilt kursinnehåll för de 60 hp på avancerad nivå, inklusive en kopia av det däri ingående självständiga arbetet (motsvarande) samt övriga meriter som den sökande vill åberopa. Ansökan om tillgodoräkning ska bifogas ansökan.

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att aktivt delta i vår forskningsmiljö. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får viss undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till vår sida om Utbildning på forskarnivå vid GIH.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning som doktorand om längst fyra år heltid.

Lön 

Enligt GIH:s doktorandstege.

Ytterligare upplysningar

  • Mats Börjesson 08-120 538 20
  • Peter Schantz 08-120 538 18
  • Camilla Norrbin (studierektor) 08-120 537 14
  • Lars Pihl, (SACO), 08-120 537 51,
  • Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17

Ansökan

Ansökan märkt med ref nr 14-574/12 ska ställas till regist...@gih.se (klicka på länken och räkna talet som presenteras för att få mejladressen) eller skickas till Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 15 oktober 2012. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Kompletteringar skall vara inkomna senast 22 oktober.