Chefredaktör till Idrottsforskning.se (40 %)

ANSLAG

Anslås 2019-06-28
Nedtas 2019-07-20
Dnr CIF 2019/7

Angående anställning som Chefredaktör till Idrottsforskning.se (40 %)

Styrelseordförande (CIF) Susanna Hedenborg har beslutat att anställa Johan Lundberg som chefredaktör från och med 12 augusti 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av chefredaktör skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 19 juli 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 28 juni 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.