Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och kognitiv neurovetenskap (100%)

ANSLAG

Anslås 2019-10-02
Nedtas 2019-10-24
Dnr GIH 2019/35

Angående anställning som Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och kognitiv neurovetenskap (100%)

Prefekt har den 2 oktober 2019 beslutat att anställa Jonna Nilsson Horre som biträdande lektor under perioden 1 december 2019- 30 november 2023.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av biträdande lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 23 oktober 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 2 oktober 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.