Biträdande lektor idrottsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning (100%)

ANSLAG

Anslås: 2018-04-04
Nedtas: 2017-04-25
Dnr: GIH 2018/532
Dnr: GIH 2018/533

Angående tjänsten som Lektor och tjänsten som biträdande lektor.

Rektor har den 27 mars 2018 beslutat att avbryta anställningsförfarandet till rubricerade befattningar.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor efter föredragning av prefekt Suzanne Lundvall.

Stockholm den 4 april 2018

Susanne Löthman

HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Biträdande lektor I idrottsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning (100%)

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Ett biträdande lektorat syftar till att ge möjlighet till att utveckla en självständighet som forskare och ge en såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. Anställningen som biträdande lektor har ett huvudsakligt fokus mot idrottsvetenskap och utbildningsvetenskapliga frågeställningar, inklusive pedagogiska och didaktiska, frågor. Undervisningen och dess forskningsanknytning omfattar skolans uppdrag och lärandets villkor samt, för läraryrket, centrala kunskapsområden såsom exempelvis läroplansteori, betyg och bedömning, special-pedagogiska frågeställningar och inkluderande undervisning.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom idrottsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning, såsom undervisning och forskning, verksamhetsförlagd utbildning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen äger främst rum inom ämneslärarprogrammet, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap, alternativt utbildningsvetenskap eller motsvarande område
 • avlagt lärarexamen
 • visat pedagogisk skicklighet

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildnings- och/eller idrottsvetenskap med inriktning mot skolans uppdrag och lärandets villkor,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom anställningens inriktning
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse avseende undervisning i lärarutbildning inom utbildnings- och/eller idrottsvetenskap med inriktning mot skolans uppdrag och lärandets villkor,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med skolan som utbildningsområde och det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar
 • vikt läggs vid erfarenhet av undervisning inom idrottsvetenskap,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen, motsvarande 100 %, ska gälla tillsvidare under minst fyra år och högst sex år med möjlighet att efter prövning övergå i en fast anställning. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning. Planerat startdatum är den 13/8 2018 eller efter överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan.
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/532 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 20 februari 2018.