Biblioteksassistent

ANSLAG

Anslås 2018-05-31
Nedtas 2018-06-22
Dnr GIH 2018/166

Angående anställning som biblioteksassistent

Förvaltningschef har den har den 30 maj 2018 beslutat att anställa Paula Hägg som biblioteksassistent. (intermittentanställning)

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av biblioteksassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 21 juni 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 31 maj 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Biblioteksassistent

med placering vid avdelningen Bibliotek och arkiv.

Ämnesbeskrivning

GIH-biblioteket är Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Samlingarna är tvärvetenskapliga med tyngdvikt på humanbiologi, beteendevetenskap och historia. Bibliotekets främsta uppgift är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten. Biblioteket behöver nu förstärkas med en timvikarie.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av tjänstgöring i bibliotekets kundtjänst, vilket innefattar att bistå personal, studenter och externa besökare i informationsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår även bokuppsättning, men också att hantera olika IT-system, som utskriftshantering, bibliotekssystem med mera. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på kompetens hos den vi anställer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som bedriver studier inom biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat- eller masterprogram.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid vana från kundtjänstarbete på bibliotek, gärna från universitets- eller högskola
  • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom noggrannhet, känsla för service och att du har god förmåga till självständigt arbete
  • Stor vikt läggs vid goda IT-kunskaper
  • Vikt läggs vid vana att arbeta i bibliotekssystemet Mikromarc

Varaktighet/Arbetstid

Intermittent anställning. Arbetstid enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 20 augusti 2018.

Lön

Timlön.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Lotta Haglund, 08-120 538 04.

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar och anställningar (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med GIH 2018/166 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 1 maj 2018.