Biblioteksassistent

ANSLAG

Anslås: 16 juni
Nedtas: 10 juli
Dnr GIH 2017/203

Tillsättning av Biblioteksassistent.

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Kristin Karlsson som Biblioteksassistent på intermittent anställning. Under perioden 2017-06-19 t.o.m. 2018-06-18. Arbetstid enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 11 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 16 juni 2017

Susanne Löthman
HR-administratör


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Biblioteksassistent

GIH-biblioteket är Sverige enda offentliga specialbibliotek inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Samlingarna är tvärvetenskapliga, med tyngdpunkt på humanbiologi, beteendevetenskap och historia. Bibliotekets främsta uppgift är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten. Biblioteket behöver nu förstärkas med en timvikarie.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av tjänstgöring i bibliotekets kundtjänst, vilket innefattar att bistå personal, studenter och externa besökare i informationssökningsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår även bokuppsättning, men också att hantera olika IT-system, som utskriftshantering, Ladok, och bibliotekssystem med mera.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som bedriver studier inom Biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat- eller masterprogram.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

– Mycket stor vikt läggs vid vana från kundtjänstarbete på universitets- eller högskolebibliotek
– Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom noggrannhet, känsla för service och att du har god förmåga till självständigt arbete
– Stor vikt läggs vid goda IT-kunskaper
– Stor vikt läggs vid vana vid att arbeta i bibliotekssystemet Mikromarc

Varaktighet/Arbetstid

Intermittent anställning. Arbetstid enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov.

Lön

Timlön.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Lotta Haglund, 08-120 538 04

Fackliga företrädare är:
Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar och anställningar (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/203 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast 4 juni 2017.