Biblioteksassistent (intermittent anställning)

ANSLAG

Anslås 2019-06-10
Nedtas 2019-07-02
Dnr GIH 2019/186

Angående anställning som Biblioteksassistent (intermittent anställning)

Avdelningschef Lotta Haglund har den 10 juni 2019 beslutat att anställa Paula Hägg som biblioteksassistent vid behov under perioden 22 augusti 2019 – 21 augusti 2020.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av biblioteksassistent vid behov vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 1 juli 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 10 juni 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.