Biblioteksassistent (20 %)

ANSLAG

Anslås: 9 februari

Nedtas: 3 mars

Dnr GIH 2017/670

Tillsättning av Biblioteksassistent

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Kristin Karlsson som Biblioteksassistent på deltid (20 %) fr.o.m. den 6 februari 2016 t.o.m. 4 juni 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 2 mars 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 8 februari 2017

Susanne Löthman

HR-administratör


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Biblioteksassistent (20 %)

med placering vid avdelningen för Bibliotek och arkiv.

GIH-biblioteket är Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Samlingarna är tvärvetenskapliga, med tyngdpunkt på humanbiologi, beteendevetenskap och historia. Bibliotekets främsta uppgift är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en timvikarie för schemalagt arbete i bibliotekets kundtjänst under terminstid.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som bedriver studier inom Biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat- eller masterprogram och har minst 60 hp från universitet eller högskola

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid intresse för kundtjänst/service, med särskilt fokus på studenter
  • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen. Vi söker dig som är utåtriktad, noggrann och har god samarbetsförmåga. En förutsättning för att lyckas bra i rollen är ett gott omdöme, vilket t ex innebär att du löpande kan avgöra när du ska be om hjälp eller klara av en fråga själv, eller när du ska ge service i stället för "hjälp till självhjälp".
  • Stor vikt läggs vid goda IT-kunskaper
  • Vikt läggs vid vana vid bibliotekssystemet Mikromarc

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 20 % av heltid under för ditt lärosäte fastställd vårtermin 2017.

Lön

Timlön. Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Lotta Haglund, 08-120 538 04

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar och anställningar (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/670 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 22 januari 2017.