Bibliotekarie (80 %)

 

ANSLAG

Anslås 2017-06-15
Nedtas 2017-07-07
Dnr GIH 2017/202

Angående anställningen som bibliotekarie

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 15 juni 2017 beslutat att anställa JanOle Nordgaard som bibliotekarie fr.o.m. 21 augusti 2017

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av bibliotekarie vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 6 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 15 juli 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Bibliotekarie (80 %) 

GIH-biblioteket är Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom gymnastik och idrott. Samlingarna är tvärvetenskapliga, med tyngdpunkt på humanbiologi, beteendevetenskap och historia. Bibliotekets främsta uppgift idag är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten Avdelningen för Bibliotek och arkiv behöver nu förstärkning med en bibliotekarie. Tjänsten är ett vikariat.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av tjänstgöring i bibliotekets kundtjänst, samt i övrigt i ett bibliotek förekommande arbetsuppgifter.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 avlagt examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av kundtjänstarbete vid högskole- eller universitetsbibliotek
  • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen. Vi söker dig som är utåtriktad, noggrann, har god samarbetsförmåga, och som är van att arbeta självständigt
  • Stor vikt läggs vid goda IT-kunskaper 
  • Vikt läggs vid vana vid arbete i bibliotekssystemet Mikromarc 
  • Vikt läggs vid erfarenhet av katalogisering i Libris

Tjänsten är ett vikariat motsvarande 80 procent av heltid, med tillträde enligt överenskommelse och tillsvidare, dock längst till och med 21 juni 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Lotta Haglund, 08-120 538 04.

Fackliga företrädare är:
Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/202 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 4 juni 2017.