Bibliotekarie (30 %)

ANSLAG

Anslås: 7 juli
Nedtas: 31 juli
Dnr GIH 2017/204

Tillsättning av bibliotekarie 30 %.

Tf. Förvaltningschef Marie-Louise Schüssler har beslutat att anställa Helene Karlsson som bibliotekarie på deltid (30 %) fr.o.m. den 7 juli 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 7 juli 2017

Susanne Löthman

HR-administratör

 


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Bibliotekarie (30 %)

GIH-biblioteket är Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom gymnastik och idrott. Samlingarna är tvärvetenskapliga, med tyngdpunkt på humanbiologi, beteendevetenskap och historia. Bibliotekets främsta uppgift idag är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten Avdelningen för Bibliotek och arkiv behöver nu förstärkning med en bibliotekarie. Tjänsten är ett vikariat.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av katalogisering i Libris och Mikromarc, ansvar för registrering och kontroll i DiVA av examensarbeten och vetenskapliga publikationer, samt driftsansvar för det lokala bibliotekssystemet Mikromarc.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

- avlagt magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap
- minst fem års dokumenterad erfarenhet från universitets- eller högskolebibliotek

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
– Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av katalogisering i Libris och Mikromarc
– Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete i DiVA-systemet
– Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom noggrannhet, förmåga till självständigt arbete och att prioritera mellan olika arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning
– Stor vikt läggs vid goda IT-kunskaper

Anställningskrav

Anställningen är ett vikariat motsvarande 30 procent av heltid, med start den 1 juli 2017 och tillsvidare dock längst till och med 30 juni 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Lotta Haglund, 08-120 538 04.

Fackliga företrädare är:
Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/204 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 4 juni 2017.