Arkivarie / kvalitetshandläggare

ANSLAG

Anslås: 13 mars

Nedtas: 4 april

Dnr GIH 2016/669

Tillsättning av arkivarie/kvalitetshandläggare (100 %)

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Birgitta Edenius som arkivarie/kvalitetshandläggare på en provanställning LAS §6 fr.o.m. den 15 maj 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 3 april 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 13 mars 2017

Susanne Löthman

HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

Arkivarie / kvalitetshandläggare (100 %)

med placering vid avdelningen Bibliotek och arkiv.

Gymnastik- och idrottshögskolan är ett lärosäte i det lilla formatet, med en förvaltningsorganisation som består av ett trettiotal medarbetare. Förvaltningen bistår hela organisationen med administrativt stöd, och medarbetarna har ofta ansvar för flera verksamhetsdelar. GIH behöver nu förstärka förvaltningen med en arkivarie, som kommer att dela sin tid mellan arkivverksamheten och att arbeta med GIH:s kvalitetsutveckling. Fördelningen mellan arbetsuppgifterna kommer vid anställningstillfället att vara ca 50/50, men fördelningen kan variera över tid.

Arbetsuppgifter

Som arkivarie är du ansvarig för GIH:s arkivredovisning. Du arbetar med tillämpningen av regelverk inom arkivområdet, och ansvarar för arbetet med att utveckla myndighetens processorienterade arkivredovisning. Du ansvarar för GIH:s övergång till elektronisk arkivering och dokumenthantering, medverkar vid implementering av nya systemlösningar inom området, samt samverkar med forskarna i frågor som rör dokumenthantering och forskningsdata, i relation till arkivlagstiftningen och anslagsgivarnas krav.

Arbetet som kvalitetshandläggare innebär ett samordnande administrativt ansvar för GIH:s kvalitetsarbete, i enlighet med UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem för granskning av högskolan. Detta innefattar bl a att delta i arbetet med GIH:s kvalitetsutveckling och kvalitetssäkringsarbete, att verka för en god systematik i kvalitetsarbetet, omvärldsbevakning av området, samt att leda eller medverka i projekt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • 60 hp/40 p arkivvetenskap (eller motsvarande högskoleutbildning med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap)
 • Examen från universitet eller högskola

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid goda IT-kunskaper, och kunskaper inom gällande standarder för dokumenthantering, digitalt bevarande och metadata
 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbets- och kommunikationsförmåga, och förmåga att skapa goda relationer inom och utom organisationen
 • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten, där vi ser att du som person är strukturerad, initiativrik och har en god pedagogisk förmåga att förklara och hjälpa till med praktisk tillämpning av gällande rutiner
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att arbeta med kvalitetsfrågor inom universitets- och högskolesektorn, liksom erfarenhet av utredningsarbete
 • Stor vikt läggs vid goda kunskaper om organisation av och förutsättningar för högre utbildning
 • Stor vikt läggs vid väl utvecklad analytisk förmåga och vana att formulera sig i skrift i styrdokument och beslutsunderlag. Myndighets­språket vid GIH är svenska
 • Stor vikt läggs vid att du är lösnings- och resultatorienterad och kan prioritera bland uppgifter i tidvis hög arbetsbelastning
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna på annan myndighet
 • Vikt läggs vid högre akademisk examen (licentiat eller doktorsexamen)

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning motsvarande 100 % av heltid, 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Lotta Haglund, 08-120 538 04.

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/669 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 22 januari 2017.