Anteckningsstöd till studenter med funktionsnedsättning

 

ANSLAG

Anslås 2019-05-09
Nedtas 2019-05-31
Dnr GIH 2019/168

Angående anställning som anteckningsstöd till studenter med funktionsnedsättning

Förvaltningschef har den 8 maj 2019 beslutat att anställa Rebecka Olsson som anteckningsstöd.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av anteckningsstöd vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 maj 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 9 maj 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.