Vikarierande avdelningschef.

ANSLAG

Anslås: 2019-04-25
Nedtas: 2019-05-17
Dnr GIH 2019/161

Angående anställning som vikarierande avdelningschef

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 24 april 2019 beslutat att anställa
Sofie Kierkegaard som vikarierande avdelningschef.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av vikarierande avdelningschef vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 16 maj 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 25 april 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.