Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning träningslära

ANSLAG

Anslås: 28 juni

Nedtas: 19 juli

Dnr: GIH 2016/227

Tillsättning av Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning träningslära

Rektor Karin Larsén har beslutat att anställa Gustav Rönqvist som adjunkt i idrottsvenskap, inriktning träningslära på heltid (100 %) fr.o.m. den 1 augusti 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 18 juli 2016, d.v.s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 28 juni 2016

Malin Anderson

HR-specialist

 Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

ADJUNKT I IDROTTSVETENSKAP, inriktning träningslära

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Tjänstens inriktning är undervis­ning i anatomi, rörelselära samt träningslärans didaktik, främst inom det hälsopedagogiska programmet samt lärarutbildningen vid GIH. Den som får tjänsten förväntas medverka i forsknings- och utveck­lings­arbete samt vara intresserad av att integrera teori och praktik. Forskning bedrivs inom högskolans tre inriktningar: Prestation och träning, Kultur och lärande och Fysisk aktivitet och hälsa.

Vid GIH finns Laboratoriet för Biomekanik och Motorisk Kontroll (BMC), Åstrands Laboratoriet och Laboratoriet för Tillämpad Idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och kursutveckling på grund- och avancerad nivå samt handledning på grundnivå. Till undervisning räknas även kursadministration. Vidare ingår initiering och medverkan i kurs­plane-, utrednings- och utvecklingsarbete. I anställningen kan arbetsupp­gifter som projektledning och nämnduppdrag komma att ingå. Även arbetsuppgifter såsom ämnesrepresentation nationellt och internationellt kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning och har avlagt magisterexamen inom idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande
 • visat pedagogisk skicklighet

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet och breda kunskaper inom träningslära, och här specifikt i styrketräning för breda målgrupper
 • stor vikt läggs vid pedagogisk och didaktisk skicklighet i grundläggande anatomi och rörelselära
 • stor vikt läggs vid förmåga att integrera teori och praktik
 • stor vikt läggs vid erfarenhet från undervisning på högskola/universitet inom aktuella ämnen
 • stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, långsiktigt engagemang och förmåga att samarbeta med kollegor från olika ämnesområden
 • vikt läggs vid eget FoU-arbete
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare:

Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02

Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet
 • Lista på referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/227 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 22/5 2016.