Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära 75%

ANSLAG

Anslås 2018-01-22
Nedtas 2018-02-12
Dnr GIH 2017/483 

Angående anställning som vikarierande högskoleadjunkt

Prefekt Suzanne Lundvall har den 19 januari 2018 beslutat att anställa Martin René som högskoleadjunkt under perioden 1 februari 2018 t.o.m 30 juni 2018.

Hur man överklagar

 Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 13 februari 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 22 januari 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

med placering vid Enheten för kultur och lärande

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv.

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslära med särskilt fokus på gymnastik. Därtill kommer undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning att ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt grundläggande lärarexamen i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande, samt varit verksam som lärare i ungdomsskolan i minst tre år. Magisterexamen är meriterande.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning idrottslära på högskola/universitet.
  • Stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning gymnastik.
  • Stor vikt läggs vid dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
  • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning under sex månader motsvarande 75 % av heltid med start 2018-01-15 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 30 juni.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall 08-120 538 36
och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68
Fackliga företrädare: Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02,
Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

  • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
  • Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet.
  • Lista på referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/483 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 30 november 2017.