Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

ANSLAG

Anslås: 7 juli
Nedtas: 31 juli
Dnr GIH 2017/216

Tillsättning av högskoleadjunkt

Prefekt Suzanne Lundvall har beslutat att anställa Cecilia Stålman, som adjunkt på deltid (75 %) fr.o.m. den 1 juli 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 7 juli 2017

Susanne Löthman

HR-administratör

ANSLAG

Anslås: 7 juli
Nedtas: 31 juli
Dnr GIH 2017/216

Tillsättning av högskoleadjunkt

Prefekt Suzanne Lundvall har beslutat att anställa Christopher Engdahl och Magnus Andersson, som adjunkt på deltid (75 %) fr.o.m. den 15 augusti 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 7 juli 2017

Susanne Löthman

HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

med placering vid Enheten för kultur och lärande.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv.

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslära med särskilt fokus på rörelse och dans. Därtill kommer undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning att ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt grundläggande examen i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande, samt varit verksam som lärare i ungdomsskolan i minst tre år.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning idrottslära på högskola/universitet.
  • Stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning rörelse och dans.
  • Vikt läggs vid dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
  • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är tidsbegränsad och gäller from 2017-07-01-2018-01-31. Anställningens omfattning är 75 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall 08-120 538 36 och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68


Fackliga företrädare:

  • Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02
  • Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

– En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV).

– Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet.

– Lista på referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/216 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 5 juni 2017.