Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

ANSLAG

Anslås 2017-01-16

Nedtas 2017-02-07

Dnr GIH 2016/299

ANGÅENDE ANSTÄLLNINGEN SOM ADJUNKT I IDROTTSVETENSKAP, INRIKTNING IDROTTSLÄRA.

Rektor Karin Larsén har den 16 januari 2017 beslutat att anställa Anders Frisk som adjunkt i idrottsvetenskap inriktning idrottslära. Fr.o.m. 16 januari 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 7 februari 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 16 januari 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

För närvarande med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottslära består av idrottsliga praktiker med ett fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande. I denna tjänst är inriktningen mot kunskapsområdena rörelse och dans samt gymnastik.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning i rörelse och dans samt gymnastik på samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Rörelse och dans är indelat i dans som kulturell respektive expressiv form samt rörelse som träningsform. Undervisningen i gymnastik innefattar bl.a. träning av grundläggande motorik samt sammansatta och komplexa rörelser.

Därtill kan undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning samt handledning på grundnivå ingå. Till undervisning räknas även kursadministration. Vidare ingår initiering och medverkan i informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete. Andra arbetsuppgifter såsom interna och externa uppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning och har avlagt magisterexamen inom idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande
 • visat pedagogisk skicklighet

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid pedagogisk och didaktisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för anställningens inriktning
 • Mycket stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom kunskapsområdet rörelse och dans samt gymnastik,
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan,
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av undervisning på högskola/universitet,
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, långsiktigt engagemang, förmåga att driva från idé till handling, och förmåga att samarbeta med kollegor från olika ämnesområden,
 • Vikt läggs även vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, skola och idrottsrörelse samt med andra universitet och högskolor, både internationellt och nationellt,
 • Vikt läggs vid erfarenheter av FoU-arbete,
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV),
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet, såsom forsknings- och utvecklingsarbete,
 • Lista på referenspersoner.

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68
Fackliga företrädare: Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/299 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 20/6 2016.