Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

 

ANSLAG

Anslås 2016-07-04

Nedtas 2016-07-26

Dnr GIH 2016/223

Tillsättning av adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

Rektor Karin Larsén har den 1 juli 2016 beslutat att anställa Patrik Evald som adjunkt i idrottsvetenskap inriktning idrottslära fr.o.m. den 15 augusti 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 juli 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 4 juli 2016

Susanne Löthman

Personalavdelningen

ANSLAG

Anslås 2016-07-04

Nedtas 2016-07-26

Dnr GIH 2016/223

Tillsättning av adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

Rektor Karin Larsén har den 1 juli 2016 beslutat att anställa Elis Weslien som adjunkt i idrottsvetenskap inriktning idrottslära fr.o.m. den 15 augusti 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 juli 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 4 juli 2016

Susanne Löthman

PersonalavdelningenGymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

ADJUNKT I IDROTTSVETENSKAP, inriktning idrottslära

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande. Denna tjänst är inriktad mot kunskapsområdet friluftsliv, med särskild inriktning mot bl.a. simning.

Arbetsuppgifter

Undervisning sker på grund- och avancerad nivå inom olika utbildnings­program samt fri­stående kurser och uppdragsutbildningar. I tjänsten ingår undervisning inom idrottslära med särskilt fokus på fri­luftsliv; och då specifikt inom simning, orientering, skidåkning, samt friidrott. Därtill kan undervisning inom den utbildningsveten­skapliga kärnan och verksamhets­förlagd utbild­ning samt handledning ingå. Till undervisning räknas även kursadmi­ni­stra­tion. Vidare ingår att initiera och medverka i informations-, kursplane-, utred­nings- och utvecklingsarbete. Andra arbetsuppgifter kan också förekomma såsom interna och externa uppdrag samt ämnesrepresen­tation nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

 • avlagt grundläggande examen i idrott/idrottsvetenskap samt magisterexamen eller motsvarande
 • lärarexamen eller motsvarande erfarenhet
 • visat pedagogisk skicklighet

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid pedagogisk och didaktisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för anställningens inriktning
 • Mycket stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom kunskapsområdet idrottslära, inriktning friluftsliv och här specifikt kunskapsområdena simning, orientering och skidåkning samt friidrott
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan och på högskola/universitet
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga avseende kollegialt samarbete, och att ingå i arbetslag
 • Vikt läggs även vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, skola och idrottsrörelse samt med andra universitet och högskolor, både internationellt och nationellt
 • Vikt läggs vid erfarenheter av FoU-arbete
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet och ansvarstagande avseende det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • Vikt fästs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av

Enhetschef Marie Nyberg, tel. 08-120 537 68

Fackliga företrädare:

Anna Ekenberg, SACO-S, tel. 08-120 538 02

Marjan Pontén, OFR/S, tel.08-120 538 17

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet
 • Lista på referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/223 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 22/5 2016.