Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, gymnastik, (45 %)

ANSLAG

Anslås 2019-02-01
Nedtas 2019-02-23
Dnr GIH 2018/595

Angående anställning som Adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, gymnastik, (45 %)

Rektor har den 29 januari 2019 beslutat att anställa Martin René som adjungerad adjunkt under perioden 1 februari 2019 – 31 december 2019.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjungerad adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 22 februari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 1 februari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.