Adjunkt i idrottsvetenskap (65%)

ANSLAG

Anslås 2016-12-21

Nedtas 2017-01-12

Dnr GIH 2016/621

Tillsättning av adjunkt i idrottsvetenskap (65 %)

Prefekt Suzanne Lundvall har den 21 december 2016 beslutat att anställa Janne Ferner som adjunkt under perioden 1 januari 2017 t.o.m 30 juni 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 11 januari 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.
 

Stockholm den 21 december 2016

Susanne Löthman

Personalavdelningen


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Vikarierande adjunkt i idrottsvetenskap (65 %)

För närvarande med placering vid enheten för Fysisk aktivitet och hälsa.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är flervetenskapligt ämne. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska och humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Den aktuella tjänstens inriktning är ledarskap. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår:

 • undervisning på grundläggande nivå inom organisationslära och ledarskap i samband med förändringsprocesser
 • undervisning i ledarskap inom idrottsrörelsen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt på denna tjänst är den som har:

 • avlagt masterexamen inom området för tjänsten.
 • har flera års erfarenhet att undervisa på högskola inom området för tjänsten.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av de relevanta ämnesområdena för anställningens inriktning.
 • Mycket stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper gällande praktisk erfarenhet av ledarskap från idrottsrörelsen.
 • Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Kortfattad skriftlig redogörelse om erfarenhet relevanta för anställningens arbetsuppgifter och behörighetskrav
 • Lista på referenspersoner

Ovanstående ska kunna intygas vid anmodan.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 65 % av heltid från och med 1 januari 2017 till och med 30 juni 2017.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av enhetschef Eva Andersson 0739 – 46 00 34.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/621 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 11 december 2016.