Adjunkt i idrott, inriktning specialidrott

ANSLAG

Anslås 2013-02-04

Nedtas 2013-02-25

Dnr 14-711/12

TILLSÄTTNING AV ADJUNKT I IDROTT INRIKTNING SPECIALIDROTT VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 4 februari 2013 beslutat att anställa Alexander Ovendal som adjunkt i idrott, inriktning specialidrott fr.o.m. den 15 mars 2013. Anställningen avser en tillsvidareanställning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt i idrott, inriktning specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 februari 2013, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 4 februari 2013

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ämnesbeskrivning

Specialidrott är den utövande och praktiska idrotten med fokus på elitidrott där utövandet inbegriper såväl teoretiska, didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Till detta kommer lärande kring människokroppen i rörelse och idrottsutövande samt etiska förhållningssätt till idrott.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår kursutveckling, undervisning och handledning inom specialidrott med särskilt fokus på ämneslärarprogrammets studenter som läser till specialidrottslärare för gymnasieskolans specialidrott vid RIG och NIU verksamheterna. Därtill kommer undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning och självständiga arbeten på grundnivåer. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Vidare ingår initiering och medverkan i informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete.

Innehavaren av anställningen förväntas även utföra andra arbetsuppgifter såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som adjunkt är den som har avlagt idrottslärarexamen och har en magisterexamen i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande samt varit verksam som lärare inom specialidrott vid gymnasieskola (RIG/NIU eller motsvarande) eller vid högskola/universitet för tränarutbildning minst tre år.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning, utveckling och förnyelse inom, eller med klar relevans för, Idrott inriktning specialidrott.
 • Djupa och breda kunskaper inom Idrott inriktning specialidrott.
 • Dokumenterat eget FoU-arbete.
 • ­Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, såväl arbetsliv inklusive utbildningsväsende, som andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt.
 • Dokumenterad administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
 • Personlig lämplighet för anställningen.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna 

Vid tillsättningen kommer pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet för anställningen att viktas högst, följt av övriga meriter. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Ansökningsförfarande

Handlingar som skickas i pappersform ska inges i fem likalydande exemplar och material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. (Observera att dokument av större omfattning eller böcker alltid ska inges i fem exemplar i pappersform.) Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Förteckning över de pedagogiska arbeten som åberopas. 
 • De arbeten (högst 5) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
 • Lista på referenspersoner.

Beredningsgruppen för anställningsärenden kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar, praktiskt prov och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
  

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar lämnas av

 • Prefekt Pia Lundquist Wanneberg, tel 08‑120 53 709
 • Enhetschef Dan Wiorek tel 08 120 53 752  

  Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-120 53 751
 • Marjan Pontén, OFR/ST, tel 08-120 53 817.

Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr 14-711/12 ska ställas till registrator@gih.se eller Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 3 december 2012.