Adjunkt i idrott, inriktning idrottslära

ANSLAG

Anslås 2016-03-18

Nedtas 2016-04-11

Dnr GIH 2016/75

Tillsättning av Högskoleadjunkt, inriktning idrottslära

Prefekt Suzanne Lundvall har den 17 mars 2016 beslutat att anställa Klas Vågberg som adjunkt i idrott, inriktning idrottslära fr.o.m. den 29 mars 2016 t.o.m. 30 juni 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 11 april 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 18 mars 2016

Susanne Löthman

Personalavdelningen


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 2013 200 år. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker en

Adjunkt i idrott, inriktning idrottslära

med placering vid Enheten för kultur och lärande

Ämnesbeskrivning

Kunskapsområdet Idrottslära omfattar den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslära. Därtill kommer undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, t.ex. lärarskap och grupprocesser samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU att ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt grundläggande examen i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande, samt varit verksam som lärare i ungdomsskolan i minst tre år. Magisterexamen samt erfarenhet från högskola/universitet är meriterande.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning idrottslära på högskola/universitet.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt VFU.
  • Dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen.
  • Dokumenterad administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt läggas vid prövningen av den pedagogiska skickligheten, dokumenterad ämneskompetens samt personliga egenskaper. Även administrativa och samverkansmässiga meriter tillmäts stor betydelse.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

  • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
  • Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet.
  • Lista på referenspersoner.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är tidsbegränsad och gäller from 2016-03-29 tom 2016-06-12. Anställningens omfattning är 100 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall tel 08‑120 537 09 och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68
Fackliga företrädare: Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökan

Ansökan märkt med Dnr GIH2016/75 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 28 februari 2016.