Adjunkt i idrott, inriktning idrottslära

ANSLAG

Anslås 2012-07-03

Nedtas 2012-07-25

Dnr 14-118/12

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING SOM ADJUNKT I IDROTT, INRIKTNING IDROTTSLÄRA VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 3 juli 2012 beslutat att anställa Fredrik Svanström som adjunkt i idrott, inriktning idrottslära fr. o. m den 1 juli 2012. Anställningen avser en tillsvidareanställning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt i idrott, inriktning idrottslära vid Gymnastik- och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 juli 2012, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 3 juli 2012

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. GIH startade egen forskarutbildning 2011 i Idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker adjunkt i idrott, inriktning idrottslära           

med placering i enheten för kultur och lärande.

Ämnesbeskrivning

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten där utövandet fokuserar såväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslära med särskilt fokus på bollspel. Därtill kommer undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning och självständiga arbeten på olika nivåer. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Vidare ingår initiering och medverkan i informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete. Andra arbetsuppgifter förekommer också såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som adjunkt är den som har avlagt magisterexamen i idrott/idrottsvetenskap eller motsvarande samt varit verksam som lärare i ämnet idrott och hälsa minst tre år.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning, utveckling och förnyelse inom, eller med klar relevans för, ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning idrottslära på högskola/universitet.
 • Djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet Idrott/Idrottsvetenskap, inriktning idrottslära.
 • Dokumenterat eget FoU-arbete.
 • Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning.
 • ­Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, såväl arbetsliv inklusive utbildningsväsende, som andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt.
 • Dokumenterad förmåga att informera om forskning utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen.
 • Dokumenterad administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna 

Vid urval bland behöriga sökande kommer störst omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Även personlig lämplighet, administrativa och samverkansmässiga meriter tillmäts betydelse.

Vid tillsättningen kommer pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet för anställningen att viktas högst, följt av övriga meriter. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Ansökningsförfarande

Handlingar som skickas i pappersform ska inges i fem likalydande exemplar och material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. (Observera att dokument av större omfattning eller böcker alltid ska inges i fem exemplar i pappersform.) Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Förteckning över de pedagogiska arbeten som åberopas. 
 • De arbeten (högst 5) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
 • Lista på referenspersoner.

 GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Pia Lundquist Wanneberg, tel 08‑402 22 11 samt av personalhandläggare Ann-Sofi Grapengiesser, 08-402 22 47.

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-402 22 51, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-16 14 57. 

Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr 14-118/12 ska ställas till registrator@gih.se eller Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH den 16 april 2012